Εκτίμηση της αναιμίας στον γενικό πληθυσμό χρησιμοποιώντας τους αιμοδότες πρώτης φοράς

Η γνώση του ποσοστού της αναιμίας στον γενικό πληθυσμό είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία.
Τα μέχρι τώρα δεδομένα της αναιμίας στον πληθυσμό των ΗΠΑ, βασίζονται κυρίως στις μετρήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι όμως σπάνιες και περιλαμβάνουν μικρά μόνο δείγματα από μειονοτικές ομάδες.
Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων των τιμών της αιμοσφαιρίνης των αιμοδοτών, να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των τιμών αιμοσφαιρίνης στον γενικό πληθυσμό.
Οι τιμές της αιμοσφαιρίνης από το δάκτυλο του αιμοδότη, συγκρίθηκαν με 10.254 μετρήσεις αιμοσφαιρίνης στο αίμα από τη φλέβα που έγιναν στον πληθυσμό από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατά την περίοδο του 2005-2008
Για την δυνατότητα σύγκρισης οι τιμές αιμοσφαιρίνης από το δάκτυλο μετατράπηκαν σε τιμές αιμοσφαιρίνης από τη φλέβα με χρήση ανάλυσης παλινδρόμησης.

Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι:
Οι τιμές αιμοσφαιρίνης 1.609 αιμοδοτών πρώτης φοράς σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με ττις τιμές των μετρήσεων στον πληθυσμό όσον αφορά διαφορετικές ηλικίες, φύλο, και δημογραφικές ομάδες.
Το κάπνισμα, ανάλογα με την ένταση, αυξάνει την αιμοσφαιρίνη από 0,26 έως 0,59 g / dL.
Η αιμοσφαιρίνη 36.793 αιμοδοτών πρώτης φοράς (μέσος όρος 15,53 g / dL) συμφώνησε με την αιμοσφαιρίνη των μετρήσεων της έρευνας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (μέσος όρος 15,73 g / dL) με σχεδόν ίδια διακύμανση της τιμής ανά ηλικία.
Ωστόσο, σε σύγκριση με τις τιμές του Εθνικού Συστήματος Υγείας η εργασία έδειξε μείωση των διαφορών στη μέση τιμή αιμοσφαιρίνης μεταξύ των μαύρων και των άλλων φυλών/ εθνοτήτων.
Συμπερασματικά, οι τιμές της αιμοσφαιρίνης των αιμοδοτών πρώτης φοράς, προσεγγίζουν τα δεδομένα των μετρήσεων της έρευνας που γίνεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτελούν μια εύκολα διαθέσιμη πηγή για τη συνεχή επιτήρηση της αναιμίας.