Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας (ΕΕΜ)

Η ΕΕΜ ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη συλλογή, επεξεργασία και μετάγγιση αίματος και την συμβολή στην ασφαλέστερη και αποδοτικότερη χρήση του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος.

Προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων της εταιρείας ήταν η δημιουργία γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων (ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτών, βιολόγων, τεχνολόγων) που συμμετέχουν στην επεξεργασία και την μετάγγιση του αίματος και των παραγώγων του. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε από αιματολόγους, βιοπαθολόγους, αναισθησιολόγους, ορθοπεδικούς, χειρουργούς και επιστήμονες μη ιατρούς.

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν εκπόνηση μελετών, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαμόρφωση και έκδοση κριτηρίων και οδηγιών για την επεξεργασία και τη μετάγγιση αίματος. Η εταιρεία καλλιέργησε συνεργασίες τόσο με ελληνικές επιστημονικές εταιρείες διαφόρων ειδικοτήτων, στα συνέδρια των οποίων συμμετέχει, καθώς και με Ευρωπαϊκές αντίστοιχες εταιρείες.

Από το 2001 η Εταιρεία συμμετέχει στο δίκτυο Ευρωπαϊκών εταιρειών μετάγγισης (EuroNet – TMS) και συνέβάλε στην συγγραφή του βιβλίου “Blood Transfusion in Europe – The White Book”. Σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ιταλική Εταιρεία, συμμετέχει στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού “Blood Transfusion” ως Affiliated Society Editors.

Με το Κέντρο Αιμοδοσία του Πανεπιστημίου Πατρών εκδίδει το περιοδικό “Αιμοδοσία και Μετάγγιση”. Στενή συνεργασία υπάρχει και με το δίκτυο για την προώθηση εναλλακτικών μορφών μεταγγισιοθεραπείας (ΝΑΤΑ Network for the Advancement of Transfusion Alternatives) στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχει η πρόεδρος της Εταιρείας.

Στα πλαίσια προώθησης του αντικειμένου της μεταγγισιοθεραπείας η εταιρεία δέχεται τεκμηριωμένες ερευνητικές προτάσεις με στόχο τη χρηματοδότησή τους.